Nạp VIP10 = 10tr - Become VIP10=Charging $448

Điều Kiện và Quyền Lợi khi trở thành VIP 10 - Become VIP 10 You Will Get

Tìm KiếmTạo VPN Free - Cho 1 Nhóm nhỏ chơi PvP với nhau - (Create FREE VPN - Apply for Small Team play in PvP)

 Phần mềm RADMIN VPN

- Tác dụng tạo mạng nội bộ để một nhóm người có thể thi đấu đối kháng với nhau.(nhóm người biết nhau để cùng join vào một mạng chủ)

The effect of creating an intranet so that a group of people can compete against each other. (groups of people who know each other to join a home network) 

- Một người tạo ra mạng chủ để người khác kết nối vào (mọi người kết nối vào mạng chủ đó khi kết nối đến FIFASEA sẽ là cùng một mạng LAN)

One person creates a home network for others to connect to (everyone connected to that home network when connecting to FIFASEA will be on the same LAN) 

- Lưu ý phần mềm RADMIN VPN này xung đột với phần mềm OpenVPN để đá WT hoặc đối kháng với người khác cần remove phần mềm Radmin VPN đi để có thể kết nối Open VPN.

Note that this RADMIN VPN software conflicts with OpenVPN software to kick WT or compete with others, need to remove the Radmin VPN software to be able to connect to Open VPN. 

I. Tài phần mềm Radmin VPN (Download Radmin VPN)

Step 1. Vào Google.com.vn gõ radmin VPN (Search on Google.com with keyword "radmin VPN")

Hoặc click vào link này để tải (Or click here to download): Download Here


 


Step 2: Kích vào free download để tải phần mềm (Then click free download)

Hoặc click vào link này để tải (Or click here to download): Download Here


Step 3: Kích đúp vào file vừa tải về sau đó chọn run (Double click downloaded file)

 Sau đó bạn chọn Yes và InstallII. Tạo mạng VPN chủ để mọi người kết nối vào (Create a master VPN network for everyone to connect to)

Step 1. Người tạo mạng kich chọn Create Network (Click to Create Network)Step 2. Thiết lập các thông số mạng (Setup account to send your friend)

Tên mạng: ví dụ ở đây là VNPT11

Mật khẩu: bạn gõ mật khẩu vào

Sau đó kích vào Create:Sau khi người chủ mạng đã tạo ra mạng chủ, gửi tên mạng và mật khẩu để người khác kết nối vào

(After create successfull, send network name and password for your friend)

Step 3: Người khác kết nối vào mạng (Your friends connect to VPN)

Sau khi người chủ mạng đã tạo ra mạng chủ, gửi tên mạng và mật khẩu để người khác kết nối vào

Khi có tên mạng và mật khẩu người chơi kích vào Nút  Join Network

(After the network owner has created the home network, send the network name and password for others to connect to When you have the network name and password the player clicks the Join Network button)


Nhập tên mạng và mật khẩu sau đó kích vào Join là xong. Bây giờ các thành viên đã kết nối vào mạng có thể đá được với nhau.

(Enter the network name and password then click Join and you're done. Now members who are connected to the network can play against each other.)

 

 

Tìm Kiếm Thông Tin

BLOG LIÊN KẾT